اقتصاد درمزارشریف

مزارشریف یک ازشهراقتصادی درافغانستان است مردم این دیارزیبا بشتربه زراعت وتجارت مصروف هستند بعد ازشکست رجیم طالبان درمزارشریف سرمایگذاری خوب صورت گرفته است بندرتجارتی حیرتان نمونه خوب است درآمدیک روزاین ولایت بشتراست ازدرآمدیک ساله بعضی ولایت

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s